Odszkodowania

Szanowni Państwo

Znaczący obszar działalności naszej Kancelarii obejmuje dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia i rent – m.in. dla poszkodowanych w wypadkach. Stosownych roszczeń dochodzimy również dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego.

Nie jesteśmy jedną z tzw. firm odszkodowawczych – które są jedynie pośrednikiem pomiędzy poszkodowanym, a prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem).

W naszej kancelarii kontaktujecie się Państwo bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie prowadził Państwa sprawę i reprezentował Państwa przed sądem – co bardzo ułatwia kontakt z pełnomocnikiem, zapobiega przypadkowej utracie dokumentów lub pominięciu istotnych dla Państwa sprawy okoliczności oraz znacząco obniża wysokość honorarium za prowadzenie sprawy.

Proponujemy Państwu kompleksową usługę zastępstwa procesowego polegającą na:

1. profesjonalnym i realnym oszacowaniu Państwa roszczeń,
2. ustalamy odpowiedzialnego ubezpieczyciela,
3. pomagamy zgromadzić niezbędną dokumentację,
4. pomagamy uzyskać niezbędne opinie medyczne,
5. zgłaszamy szkodę i negocjujemy z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody – w celu wypłaty odszkodowania na etapie przedsądowym,
6. dochodzimy przed sądem roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, np. za utratę zdrowia, utracone zarobki, za koszty leczenia, opieki czy dojazdów, renty na zwiększone potrzeby, wyrównawcze lub alimentacyjne,
7. w przypadku śmierci poszkodowanego – dochodzimy dla osób najbliższych zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Z naszymi doświadczonymi prawnikami poczujecie się Państwo bezpiecznie na sali sądowej. To Państwa pełnomocnik procesowy (radca prawny lub adwokat) będzie: zadawał pytania, zwracał się do Sądu, zgłaszał wnioski dowodowe, pilnował terminów procesowych, podejmował próby obalenia twierdzeń i dowodów strony przeciwnej, czy odpierał zarzuty. Pracownicy kancelarii będą kontaktować się z sądem i stroną przeciwną oraz odbierać korespondencję.

Dbamy o Państwa zaufanie i gwarantujemy poufność co do wszelkich informacji, o których dowiedzieliśmy się świadcząc dla Państwa pomoc prawną.

Dopuszczamy możliwość odroczenia terminu płatności honorarium kancelarii za prowadzenie sprawy do dnia wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, czy renty.

W celu umówienia spotkania z radcą prawnym lub adwokatem z naszej kancelarii prosimy o kontakt pod jeden z poniżej podanych nr telefonów:

tel. 042 684 52 40
tel. 042 631 02 23
tel. 608 483 113

 

PONIŻEJ NIEKTÓRE ZE SPRAW WYGRANYCH DLA NASZYCH KLIENTÓW:

39.906,94 zł + odsetki od TUiR Allianz Polska S.A. za dodatkowe koszty naprawy uszkodzonego pojazdu

Pojazd Klienta naszej kancelarii uległ uszkodzeniu na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez innego uczestnika ruchu drogowego. Z uwagi na powyższe została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego celem uzyskania należnego odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonało na rzecz Klienta wypłaty w kwocie 9.526,36 złotych. Wskazana kwota pozostawała rażąco zaniżona, wobec czego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń skierowany został pozew o zapłatę dalszego odszkodowania. po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd przyznał na rzecz powoda dalsze odszkodowanie w wysokości 39.906,94 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz koszty procesu.

 

43.694 złote tytułem zadośćuczynienia + odsetki – za krzywdę doznaną na wypadku przy pracy i 24.129,00 złotych + odsetki – tytułem odszkodowania

Klient naszej kancelarii uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy, na skutek którego koniecznym okazała się amputacja części palców lewej ręki. Przedmiotowe zdarzenie było wynikiem naruszenia przez pracodawcę przepisów BHP. Kancelaria wniosła pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy. Sąd uznał odpowiedzialność właściciela zakładu za wypadek i zasądził na rzecz naszego Klienta powołane wyżej kwoty. Ponadto Sąd ustalił, że pracodawca będzie ponosić odpowiedzialność za mogące nastąpić w przyszłości skutki wypadku jakiemu uległ Klient kancelarii.

 

142.602,00 zł dla naszego klienta tytułem zwrotu zadatku, kary umownej i odszkodowania od MNE INVESTMENT Sp. z o.o.

Klienci Kancelarii w 2006 roku zawarli dwie umowy przedwstępne sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym. Z uwagi na niewywiązanie się przez developera z terminów zastrzeżonych dla zawarcia umów przedwstępnych, kancelaria w imieniu klientów złożyła oświadczenia o odstąpieniu od umów przedwstępnych oraz zażądała zapłaty kar umownych, odszkodowania i zwrotu zadatku.

Sprawy skierowano na drogę postępowań sądowych, które zakończyły się zawarciem ugód. Ugody te wyczerpały niemal w całości pierwotne roszczenia klientów kancelarii. Na ich mocy nielojalny kontrahent zobowiązał się do zapłaty na ich rzecz łącznie kwoty 142.602,00 zł oraz poniesienia w całości kosztów procesów.

 

 

 

82.821,15 zł dla naszego klienta tytułem odszkodowania od PZU S.A. za zniszczony ładunek

Nasz Klient – przedsiębiorca z branży transportowej doznał szkody – z winy jego kierowcy uszkodzeniu uległ skład (ciągnik siodłowy z naczepą) i przewożony ładunek. Klient zmuszony był do zwrotu swemu kontrahentowi równowartości ładunku. Ubezpieczyciel naszego Klienta odmówił jednak wypłaty odszkodowania za uszkodzony ładunek – w ramach zawartego ubezpieczenia OCP. Wskutek działań naszych prawników sąd zasądził od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 82.821,15 zł + odsetki – tytułem uszkodzonego ładunku.

 

Wyrok uwzględniający powództwo Klientki o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Kancelaria wystąpiła w imieniu Klientki o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w następującym stanie faktycznym. W 2005 r. ówcześni właściciele lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi udzielili pełnomocnictwa obejmującego sprzedaż wskazanej nieruchomości. W styczniu 2006 r. nieruchomość została sprzedana na rzecz Państwa X, którzy udzielili pełnomocnictwa do jej dalszego zbywania. W marcu 2006 r. Klientka Kancelarii zawarła z pełnomocnikiem umowę sprzedaży powołanej nieruchomości. Na dzień zawarcia umowy w treści księgi wieczystej wymienieni byli Państwo X, jednakże jeszcze przed przeniesieniem własności nieruchomości na Państwa Y, pierwotny właściciel zmarł. Na skutek przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, w treść księgi wieczystej ponownie zostali pisani Państwo X, zaś wniosek Klientki w tym zakresie został oddalony.

Postępowanie sądowe przeprowadzone w sprawie przy udziale spadkobierców poprzedników prawnych naszej Klientki doprowadziło do wydania prawomocnego wyroku nakazującego usunięcie niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym i ujawnienie naszej Klientki w księdze wieczystej jako właściciela nieruchomości.

 

28.599,98 zł od PZU S.A. tytułem odszkodowania za utracone korzyści

Nasz Klient – przedsiębiorca z branży transportowej doznał szkody – uszkodzeniu uległ skład (ciągnik siodłowy z naczepą), którym świadczył usługi transportowe. Wskutek działań naszych prawników sąd zasądził od ubezpieczyciela sprawcy dodatkowo odszkodowanie w kwocie 28.599,98 zł – tytułem utraconych korzyści – za okres w którym nasz Klient nie mógł wykonywać usług – z uwagi na naprawę zestawu.

 

358.556,69 zł zadośćuczynienia i odszkodowania i renta po 700,00 zł miesięcznie od PZU S.A. dla naszych Klientów

Nasza Klientka straciła w wypadku męża, a Jej czteroletni syn – ojca. Wskutek działań naszej kancelarii tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża i ojca Sąd zasądził od ubezpieczyciela kwotę 358.556,69 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie i miesięczną rentę dla małoletniego po 700,00 zł od dnia śmierci ojca do dnia ukończenia nauki nie później niż do ukończenia 26.roku życia.

 

11.910,00 zł odszkodowania + odsetki i koszty procesu od PGNiG za nienależyte wykonanie umowy o dostarczanie paliwa gazowego

W 2010 roku PGNiG przeprowadzał prace konserwatorskie i remontowe gazociągu na nieruchomości należącej do naszego Klienta. W toku tych prac uszkodzono na 6 dni gazociąg i wodociąg, co wymusiło zakup urządzeń niezbędnych do podtrzymania produkcji w zakładzie Klienta.

Wobec braku dobrowolnego naprawienia szkody przez PGNiG, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.  Zakończyło się ono zasądzeniem od PGNiG na rzecz naszego Klienta odszkodowania obejmujące wszystkie poniesione  koszty związane z koniecznością utrzymania produkcji z powodu braku dostępu do wody i gazu z sieci.

 

19.000,00 zł zadośćuczynienia za nietypową szkodę

W 2009 roku w jednym z salonów Vision Express nasza Klientka złożyła zlecenie wykonania dwóch par okularów – zgodnie z przedstawioną receptą, zawierającą wskazanie wykonania okularów z pryzmatami o parametrach  dla OL-2, dla OL-3. Pracownik salonu przez omyłkę nie uwzględnił powołanych zaleceń. W związku z powyższym wykonane okulary nie posiadały pryzm.  Klientka nie świadoma powyższego odebrała okulary i uznając, że zostały wykonane prawidłowo zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty systematycznie z nich korzystała. Jednakże z czasem zaczęła odczuwać dolegliwości w postaci zaburzeń widzenia, które skłoniły ją do wizyty w gabinecie okulistycznym. W trakcie badania stwierdzono pogorszenie widzenia. Kancelaria wytoczyła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi salonu o odszkodowanie, którą udało się zakończyć w drodze ugody, na mocy której towarzystwo ubezpieczeń zapłaciło na rzecz naszej Klientki łącznie 19.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

 

21.207,59 zł od PZU S.A. za dodatkowe koszty naprawy uszkodzonego pojazdu

Małżonkowie będący Klientami naszej kancelarii zawarli z zakładem ubezpieczeń umowę dobrowolnego ubezpieczenia AC należącego do nich pojazdu m-ki Jaguar. W 2010 roku pojazd ten został uszkodzony. Zakład ubezpieczeń dokonał na rzecz Klientów wypłaty w kwocie 37.600 złotych. Na skutek złożonego odwołania zakład przyznał na ich rzecz dalszą kwotę w wysokości 16.300 złotych.

Wskazana kwota pozostawała nieadekwatna do szkody, jaka wystąpiła w pojeździe m-ki Jaguar, wobec czego przeciwko zakładowi ubezpieczeń skierowany został pozew o zapłatę dalszego odszkodowania. Na podstawie wnioskowanej przez Kancelarię opinii biegłego z zakresu techniki motoryzacyjnej Sąd przyznał na rzecz powodów dalsze odszkodowanie i odsetki ustawowe za opóźnienie w łącznej w kwocie 21.207,59 złotych oraz koszty procesu.

 

17.863,96 zł od UNIQA TU S.A. za obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym

Klientka Kancelarii doznała obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym, który miał miejsce w 2009 roku w Łodzi. Nasza Klientka podróżowała jako pasażer pojazdu, który został uderzony na skrzyżowaniu przez inny pojazd, którego kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wskutek wytoczonego powództwa o zapłatę części należnego zadośćuczynienia Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę łącznie 17.863,96 zł.

 

70.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci męża i 8.940 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu od pracodawcy poszkodowanego

Mąż naszej Klientki uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy. Z maszyny stolarskiej, przy której pracował, odrzucone został obrabiane elementy, które uderzyły męża naszej Klientki, a doznane przez niego obrażenia okazały się śmiertelne. Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy postępowania karnego ustaliły, że maszyna, przy której pracował mąż Klientki została zmodyfikowana przez właściciela zakładu stolarskiego. Maszyna nie została podczas modyfikacji dostosowana do wymogów BHP – nie została bowiem wyposażona w urządzenia zapobiegające przypadkowemu odrzutowi obrabianych elementów. Brak takiego zabezpieczenia stał się zaś przyczyną wypadku.           Kancelaria wniosła w imieniu Klientki pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy poszkodowanego. Sąd uznał odpowiedzialność właściciela zakładu za wypadek i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 70.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci męża oraz kwotę 8.940 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu męża (wyrok nie jest prawomocny).

 

6.344,20 zł za wady w zakupionym motocyklu + odsetki za opóźnienie

W październiku 2011 roku w motocyklu zakupionym przez naszego Klienta ujawniły się istotne wady fizyczne, które uniemożliwiły naszemu Klientowi powrót zakupionym motocyklem ze Szczecina do Łodzi. Wady okazały się być związane z uszkodzeniem silnika motocykla.

Próby polubownego zaspokojenia roszczeń Klienta przez sprzedawcę okazały się bezskuteczne, wobec czego Kancelaria w grudniu 2011 roku wniosła w imieniu Klienta pozew o obniżenie ceny i zapłatę na kwoty 5.208 złotych z tego tytułu. Powództwo zostało uwzględnione w całości, a Sąd orzekł także zwrot na rzecz Klienta kosztów sporządzenia prywatnej ekspertyzy technicznej (1.136,20 złotych) załączonej do pozwu.
 

Zaliczkowe Pokrycie Kosztów

Dla poszkodowanych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a Oni lub Ich osoby najbliższe doznały szkody lub krzywdy – wskutek wypadku, proponujemy usługę polegającą na: zaliczkowym pokryciu przez Kancelarię kosztów postępowania sądowego, w szczególności:

a)       opłaty od pozwu,
b)       opłaty skarbowej,
c)       zaliczek na biegłych,
d)       czy zaliczek na koszty przejazdów świadków.

Wyłożone za Klienta kwoty są zwracane Kancelarii z uzyskanego odszkodowania lub zadośćuczynienia, czy renty – po ich faktycznej wypłacie np. przez ubezpieczyciela, podobnie jak wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy.

Decyzje co do wsparcia finansowego Klientów podejmowane są na podstawie przedłożonej w toku sprawy dokumentacji – indywidualnie dla każdego przypadku.