Zapłata za roboty budowlane

Sprawdź naszą ofertę dla inwestorów i przedsiębiorstw budowlanych

 

22.539,43 zł + koszty procesu dla naszego klienta z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek w związku z wadliwym wykonaniem robót budowlanych przez pozwanego.

Klient naszej Kancelarii zawarł umowę o roboty budowlane (przebudowa domu jednorodzinnego) z pozwanym, któremu wpłacił zaliczki na poczet wykonywanych prac w kwocie 80.000,00 zł. W toku prac budowlanych okazało się, że pozwany wykonuje je nierzetelnie i wadliwie. Nasz klient odstąpił od umowy z pozwanym a prawnicy naszej kancelarii, w toku postępowania sądowego, wykazali zarzuty co do jakości prac pozwanego, odzyskując dla niego m.in. kwotę 22.539,43 zł tytułem zwrotu zaliczek wypłaconych pozwanemu.

 

1.510.856,67 zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu od Gminy Poddębice dla naszego Klienta za wykonane roboty budowlane

Pomimo w miarę precyzyjnych postanowień umowy (wzorzec umowny zaproponowany przez Gminę Poddębice) pozwana Gmina Poddębice odmówiła zapłaty naszemu Klientowi za część robót wykonanych zgodnie z umową o roboty budowlane (tzw. faktura VAT częściowa) – przyjęte zresztą wcześniej przez inspektora nadzoru powołanego przez Gminę Poddębice bez zastrzeżeń. W wyniku wytoczenia powództwa przez prawników naszej kancelarii i zdecydowanej argumentacji w toku procesu, sąd uznał rację naszego Mocodawcy i zasądził od pozwanej Gminy całość kwot dochodzonych powództwem wraz z kosztami procesu.

 

1.094.778,72 zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla naszego Klienta – w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora

za roboty budowlane wykonane na budowie autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia – w ramach solidarnej odpowiedzialności Inwestora (GDDKiA) za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty. Nasz Klient wykonywał roboty budowlane dla jednego z podwykonawców konsorcjum (generalnego wykonawcy), którego liderem była Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w w upadłości likwidacyjnej).

Na etapie wykonywania robót budowlanych zarówno generalny wykonawca, jak i GDDKiA kilkukrotnie odmawiała naszemu Klientowi uznania naszego Klienta jako podwykonawcy na powołanej budowie. Po czteromiesięcznych negocjacjach, wskutek działań naszych prawników i stosownej argumentacji, GDDKiA uznała swą odpowiedzialność i zapłaciła dobrowolnie na rzecz naszego Klienta kwotę 1.094.778,72 zł.

 

Zobowiązanie wykonawcy do demontażu poszycia dachu i ponownego montażu poszycia z uprawnieniem dla powoda do zlecenia wykonania zastępczego oraz odszkodowanie w kwocie 32.000,00 zł

Kancelaria w imieniu jednej z łódzkich szkół publicznych wniosła pozew przeciwko spółce, która w sposób wadliwy przeprowadziła remont i wymianę poszycia dachu na budynku szkoły. Na skutek niewłaściwie przeprowadzonych robót dekarskich dach budynku stał się nieszczelny, a pomieszczenia szkoły w okresach opadów deszczu i w okresach zimowych ulegały wielokrotnemu zalaniu.
Po przesłuchaniu szeregu wskazanych w pozwie świadków i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa, Sąd Okręgowy w Łodzi nakazał pozwanej spółce na jej koszt rozebranie dachu i ułożenie go ponownie w sposób zgodny z projektem i sztuką budowlaną w terminie 2,5 miesięcy. W razie gdyby spółka nie wywiązała się z tego obowiązku, szkoła została uprawniona do usunięcia wad dachu na koszt pozwanej spółki do kwoty 188.000 złotych.
Ponadto na rzecz szkoły została zasądzona od pozwanej spółki kwota 32.000 złotych z odsetkami – tytułem odszkodowania za szkody wyrządzone w budynku w wyniku wielokrotnego zalewania pomieszczeń na skutek nieszczelności pokrycia dachowego.

 

799.500,00 zł od Wrocław 2012 Sp. z o.o. dla naszego Klienta – za roboty budowlane na Stadionie Wrocław

Nasz Klient wykonywał roboty budowlane dla Inwestora – Wrocław 2012 Sp. z o.o. na stadionie we Wrocławiu. Inwestor przez ponad dwa miesiące odmawiał zapłaty wynagrodzenia na rzecz naszego Klienta. Wskutek działań podjętych przez naszych prawników, po miesiącu inwestor zapłacił dobrowolnie na rzecz naszego Klienta kwotę 799.500,00 zł.

 

127.653,30 zł od Gminy Poddębice dla naszego Klienta za wykonane roboty budowlane

Pomimo w miarę precyzyjnych postanowień umowy (wzorzec umowny zaproponowany przez Gminę Poddębice) pozwana Gmina Poddębice odmówiła zapłaty naszemu Klientowi za część robót wykonanych zgodnie z umową o roboty budowlane (tzw. faktura VAT częściowa) – przyjęte zresztą wcześniej przez inspektora nadzoru powołanego przez Gminę Poddębice bez zastrzeżeń. Jak okazało się w toku procesu Gmina Poddębice oczekiwała od naszego Klienta nieformalnego skredytowania niemal całej inwestycji o wartości ca 10 mln zł w okresie ca 2 lat. W wyniku wytoczenia powództwa przez prawników naszej kancelarii i zdecydowanej argumentacji w toku procesu, Sądy obu instancji przyznały rację naszym argumentom i zasądziły na rzecz naszego Klienta całość kwot dochodzonych powództwem wraz z kosztami procesu.

 

577.602,92 zł od Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. dla naszego Klienta

za roboty budowlane wykonane na stadionie narodowym dla konsorcjum wykonawców w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. – w ramach solidarnej odpowiedzialności Inwestora. Po kilkumiesięcznych negocjacjach, wskutek działań naszych prawników doprowadzono do zawarcia z NCS pozasądowego porozumienia i dobrowolnej zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 577.602,92 zł.

 

384.673,00 zł od EUROVIA Polska S.A. dla naszego Klienta

za wykonane roboty budowlane. Pomimo upływu terminu zapłaty oznaczonego w wyznaczonych fakturach VAT Zleceniodawca nie zapłacił należności za wykonane przez naszego Klienta roboty budowlane. Wskutek interwencji naszych prawników – po wydaniu przez Sąd nakazów zapłaty, Klient odzyskał całość należności z odsetkami – po dwóch miesiącach od zlecenia prowadzenia sprawy.

 

Wymiana przez sprzedawcę niepełnowartościowego poszycia dachu – blachy o wartości 15.889,69 zł

Klient naszej Kancelarii w kwietniu 2012 roku nabył blachę celem zamontowania jej na pokryciu dachowym budowanego domu jednorodzinnego. Po rozpoczęciu prac montażowych okazało się, że dostarczona blacha posiada fabryczne uszkodzenia, wyraźnie widoczne po zamontowaniu jej na dachu, znacznie obniżające jej walor estetyczny. Kancelaria wystąpiła w imieniu Klienta do sprzedawcy blachy o dokonanie wymiany towaru na towar pełnowartościowy (bez wad). Na skutek podjętych rozmów sprzedawca zobowiązał się do dokonania wymiany. Ze względu na opóźnienie sprzedawcy w wywiązaniu się z tego zobowiązania, Kancelaria ponownie podjęła z nim rozmowy. Ich ostatecznym efektem było dostarczenie Klientowi blachy pełnowartościowej – bez konieczności występowania przeciwko sprzedawcy na drogę sądową z powództwem o wymianę towaru.

 

224.000,00 zł od Polimex-Mostostal S.A. dla naszego Klienta za wykonane roboty dodatkowe

Nasz Klient wykonał roboty dodatkowe na rzecz Polimex-Mostostal S.A. na inwestycji realizowanej dla Elektrowni Rybnik S.A., jednocześnie z winy Polimex-Mostostal S.A., nasz Klient przekroczył termin realizacji kontraktu. Polimex-Mostostal S.A. pozwał naszego Klienta o zapłatę kwoty 2.219.400,00 zł tytułem kar umownych. Wskutek interwencji naszych prawników – po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty na rzecz naszego Klienta i po kilkukrotnych negocjacjach doprowadzono do zawarcia ugody, na mocy której Polimex-Mostostal S.A. zrezygnował w całości ze swych roszczeń i odstąpił od dochodzenia od naszego klienta kar umownych w kwocie 2.219.400,00 zł, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 224.000,00 zł.

 

18.304,00 zł + odsetki za opóźnienie i 2.646,00 zł kosztów procesu za nierozliczone przez wykonawcę roboty budowlane związane ze wznoszeniem domu jednorodzinnego

Kancelaria wytoczyła w imieniu Klienta powództwo o zwrot kwoty ponad 18.304 złotych przeciwko wykonawcy robót budowlano-inwestycyjnych wykonywanych na terenie nieruchomości należącej do Klienta. Pozwany – wbrew obowiązkowi ciążącemu na nim z mocy zawartej umowy – nie rozliczył się w pełni z Klientem.

Przedprocesowe próby rozwiązania zaistniałego sporu okazały się bezskuteczne. Po uzyskaniu nakazu zapłaty Kancelaria wszczęła w imieniu Klienta postępowanie egzekucyjne, dzięki któremu Klient odzyskał już znaczną część należnych mu kwot. Pozostałe do zapłaty kwoty, wraz z należnymi Klientowi odsetkami,  egzekwowane są na jego rzecz przez Komornika i przekazywane Klientowi na bieżąco – co miesiąc.

 

45.981,85 zł od Polimex-Mostostal S.A. dla naszego Klienta

za wykonane roboty budowlane. Pomimo upływu terminu zapłaty oznaczonego w wyznaczonych fakturach VAT Zleceniodawca nie zapłacił należności za wykonane przez naszego Klienta roboty budowlane. Wskutek interwencji naszych prawników – po wydaniu przez Sąd nakazów zapłaty, Klient odzyskał całość należności z odsetkami – po dwóch miesiącach od zlecenia prowadzenia sprawy.