Śmierć osoby bliskiej

358.556,69 zł zadośćuczynienia i odszkodowania i renta po 700,00 zł miesięcznie od PZU S.A. dla naszych Klientów

Nasza Klientka straciła w wypadku męża, a Jej czteroletni syn – ojca. Wskutek działań naszej kancelarii tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża i ojca Sąd zasądził od ubezpieczyciela kwotę 358.556,69 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie i miesięczną rentę dla małoletniego po 700,00 zł od dnia śmierci ojca do dnia ukończenia nauki nie później niż do ukończenia 26.roku życia.

 

70.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci męża i 8.940 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu + odsetki od pracodawcy poszkodowanego

Mąż naszej Klientki uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy. Z maszyny stolarskiej, przy której pracował, odrzucone został obrabiane elementy, które uderzyły męża naszej Klientki, a doznane przez niego obrażenia okazały się śmiertelne. Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy postępowania karnego ustaliły, że maszyna, przy której pracował mąż Klientki została zmodyfikowana przez właściciela zakładu stolarskiego. Maszyna nie została podczas modyfikacji dostosowana do wymogów BHP – nie została bowiem wyposażona w urządzenia zapobiegające przypadkowemu odrzutowi obrabianych elementów. Brak takiego zabezpieczenia stał się zaś przyczyną wypadku. Kancelaria wniosła w imieniu Klientki pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy poszkodowanego. Sąd uznał odpowiedzialność właściciela zakładu za wypadek i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 70.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci męża oraz kwotę 8.940 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu męża (wyrok nie jest prawomocny).

 

31.894,00 zł zadośćuczynienia od PZU S.A. za krzywdę doznaną na skutek śmierci brata 

Klientka kancelarii dochodziła od zakładu ubezpieczeń PZU SA roszczeń związanych ze śmiercią jej brata w wypadku komunikacyjnym, który miał miejsce w 2010 roku w Niemczech. Podczas pięciu rozpraw, które odbyły się w sprawie Sąd przesłuchał szereg świadków na okoliczność związków emocjonalnych, które – nawet po założeniu przez nią własnej rodziny – nadal łączyły Klientkę z bratem. W sprawie orzekał również biegły psycholog. Na podstawie przeprowadzonych dowodów Sąd na podstawie art. 446 § 4 k.c. przyznał na rzecz Klientki kwotę 30.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej + odsetki (wyrok nie jest prawomocny).

 

40.312,00 złotych od ZUS tytułem jednorazowego odszkodowania za śmierć syna

Syn Klientów kancelarii uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy – w trakcie układania drogi tymczasowej wewnętrznej na składowisku gliny. W chwili śmierci prowadził wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami. Kancelaria w imieniu Klientów sporządziła i złożyła do ZUS wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz reprezentowała ich w toku postępowania. Klientom przyznane zostało odszkodowanie w łącznej kwocie 40.312,00 zł.

 

 

Szanowni Państwo

Znaczący obszar działalności naszej Kancelarii obejmuje dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia i rent – dla poszkodowanych w wypadkach. Stosownych roszczeń dochodzimy również dla najbliższych członków rodziny poszkodowanego.

Nie jesteśmy jedną z tzw. firm odszkodowawczych – które są jedynie pośrednikiem pomiędzy poszkodowanym, a prawnikiem (radcą prawnym lub adwokatem).

W naszej kancelarii kontaktujecie się Państwo bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie prowadził Państwa sprawę i reprezentował Państwa przed sądem – co bardzo ułatwia kontakt z pełnomocnikiem, zapobiega przypadkowej utracie dokumentów lub pominięciu istotnych dla Państwa sprawy okoliczności oraz znacząco obniża wysokość honorarium za prowadzenie sprawy.

Proponujemy Państwu kompleksową usługę zastępstwa procesowego polegającą na:

1. profesjonalnym i realnym oszacowaniu Państwa roszczeń (bezpłatnie),
2. ustalamy odpowiedzialnego ubezpieczyciela,
3. pomagamy zgromadzić niezbędną dokumentację,
4. pomagamy uzyskać niezbędne opinie medyczne,
5. zgłaszamy szkodę i negocjujemy z ubezpieczycielem lub sprawcą szkody – w celu wypłaty odszkodowania na etapie przedsądowym,
6. dochodzimy przed sądem roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, np. za utratę zdrowia, utracone zarobki, za koszty leczenia, opieki czy dojazdów, renty na zwiększone potrzeby, wyrównawcze lub alimentacyjne,
7. w przypadku śmierci poszkodowanego – dochodzimy dla osób najbliższych zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Z naszymi doświadczonymi prawnikami poczujecie się Państwo bezpiecznie na sali sądowej. To Państwa pełnomocnik procesowy (radca prawny lub adwokat) będzie: zadawał pytania, zwracał się do Sądu, zgłaszał wnioski dowodowe, pilnował terminów procesowych, podejmował próby obalenia twierdzeń i dowodów strony przeciwnej, czy odpierał zarzuty. Pracownicy kancelarii będą kontaktować się z sądem i stroną przeciwną oraz odbierać korespondencję.

Dbamy o Państwa zaufanie i gwarantujemy poufność co do wszelkich informacji, o których dowiedzieliśmy się świadcząc dla Państwa pomoc prawną.

Dopuszczamy możliwość odroczenia terminu płatności honorarium kancelarii za prowadzenie sprawy do dnia wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, czy renty.

W celu umówienia spotkania z radcą prawnym lub adwokatem z naszej kancelarii prosimy o kontakt pod jeden z poniżej podanych nr telefonów:

tel. 042 684 52 40
tel. 042 631 02 23
tel. 608 483 113