Pozbawienie wykonalności

Sprawdź co oferujemy dla naszych Klientów (kliknij tutaj)

 

Nakaz zapłaty wydany na rzecz DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o zapłatę 407.101,37 zł przeciwko naszym Klientom uchylony w całości oraz 34.885,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu zasądzone dla naszych Klientów

Przeciwko naszym Klientom wydany został nakaz zapłaty opiewający na kwotę 407.101,37 zł. Powodem w sprawie był DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył wierzytelność do Getin Bank S.A. Wierzytelność ta wynikała z kredytu udzielonego przez bank zmarłej krewnej naszych Klientów (którzy byli jej spadkobiercami). Kancelaria wniosła w imieniu Klientów zarzuty od powyższego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznym działaniom Kancelarii nakaz zapłaty został uchylony, a na rzecz naszych Klientów zasądzono  kwotę 34.885,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

 

Na skutek prowadzonych przez Kancelarię negocjacji Wierzyciel Klientów Kancelarii wyraził zgodę na odstąpienie od dochodzenia zobowiązania w łącznej wysokości 92.363,20 zł

Klienci Kancelarii byli na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu z 2015 roku zobowiązani do zapłaty na rzecz Wierzyciela należności głównej w wysokości 184.726,41 zł + odsetki i koszty procesu; Kancelaria po otrzymaniu zlecenia prowadzenia sprawy niezwłocznie rozpoczęła negocjacje ugodowe w przedmiotowej sprawie.

Wskutek działań prawników naszej Kancelarii wierzyciel wyraził zgodę na jedynie częściową spłatę wskazanej należności przez naszych Klientów w 60 ratach miesięcznych; wyraził także zgodę na odstąpienie od dochodzenia pozostałej części zobowiązania w wysokości 92.363,20 zł.

 

Wynegocjowanie z  Intrum Iustitia Sp. z o.o. – reprezentującą Intrum Iustitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny korzystnych warunków dla naszego Klienta

Klientka zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc w negocjacjach co spłaty zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego – w kwocie przekraczającej 210.000,00 zł. Wskazana wierzytelność została przelana przez bank PKO BP S.A. na fundusz inwestycyjny, który podjął wobec Klientki działania zmierzające do wyegzekwowania tego długu.

Na skutek czynności podjętych przez kancelarię opłata egzekucyjna ustalona przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego została obniżona o ponad 50 % tj. 5.094,40 zł.

Dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez Kancelarię z w/w funduszem inwestycyjnym doszło do podpisania ugody, na mocy której Klientka zapłaciła na rzecz funduszu kwotę 70.000,00 zł, a po zapłacie tej kwoty fundusz zwolnił Klientkę z pozostałej części długu – tj. z kwoty 143.1203,09 zł. Ponadto Kancelaria wynegocjowała z funduszem, że spłata kwoty 70.000,00 zł nastąpi w dwóch ratach, płatnych w odstępie trzech miesięcy – co pozwoliło Klientce na zgromadzenie środków na zapłatę drugiej raty należności.

 

roszczenie Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o zapłatę kwoty 106.518,00 zł z odsetkami oraz kosztami procesu oddalone w całości

Przeciwko małżonkom będącym Klientami Kancelarii wydany został w elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty na kwotę 106.518 złotych. Powodem w sprawie był Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył wierzytelność od jednego z banków. Klienci Kancelarii poręczyli za spłatę kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę trzecią. Kancelaria złożyła w imieniu Klientów sprzeciw od nakazu zapłaty, pozyskała i szczegółowo przeanalizowała dokumentację bankową i egzekucji komorniczych – a w toku prowadzonego następnie postępowania dowodowego wykazała, że zobowiązanie Klientów z tytułu udzielonego poręczenia uległo przedawnieniu na długo przed wytoczeniem przeciwko nim powództwa. Na skutek tego powództwo zostało wobec nich oddalone w całości, a od powoda zostały zasądzone na rzecz Klientów koszty procesu w kwocie ponad 10.000 złotych.

 

roszczenie Banku Polska Kasa Opieki S.A. o zapłatę kwoty 159.804,00 zł wraz z odsetkami umownymi od 1996 roku do dnia zapłaty oddalone w całości

Bank Polska Kasa Opieki S.A. prowadził egzekucję przeciwko Pani Krystynie P. o zapłatę kwoty 159.804,00 zł wraz z odsetkami umownymi od 1996 roku do dnia zapłaty. Wskutek interwencji naszej Kancelarii i wytoczenia stosownego powództwa przeciwko bankowi okazało się, że cała kwota należna bankowi jest od blisko 12 lat przedawniona – o czym Krystyna P. nie wiedziała, a bank dodatkowo prowadził egzekucję pomimo braku prawidłowego tytułu wykonawczego. Sąd podzielił argumenty podniesione przez Kancelarię i wyrokiem nakazał umorzenie w całości egzekucji przeciwko Krystynie P. i zasądził od banku koszty procesu w kwocie: 14.162,00 zł. Pani Krystyna P. nie będzie musiała zwracać bankowi przedawnionego długu w kwocie 159.804,00 zł + odsetki.

 

roszczenie Invest Bank Spółka Akcyjna o zapłatę kwoty 36.883,00 zł oddalone w całości

Invest Bank Spółka Akcyjna w Warszawie pozwał solidarnie naszych klientów o zapłatę kwoty 36.883,00 zł + odsetki i uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Barbara i Tadeusz K. zgłosili się do naszej Kancelarii. Okazało się, że bank wszczął postępowanie przed sądem pomimo przedawnienia kredytu od ponad 5 lat. Dzięki działaniom Kancelarii sąd oddalił w całości powództwo przeciwko naszym Klientom.

 

roszczenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zapłatę kwoty 109.359,88 zł + odsetki umowne od 1996 roku do dnia zapłaty oddalone w całości

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. prowadził egzekucję przeciwko klientce Kancelarii o zapłatę kwoty 109.359,88 zł wraz z odsetkami umownymi od 1996 roku do dnia zapłaty. Wskutek interwencji naszej Kancelarii i wytoczenia stosownego powództwa przeciwko bankowi okazało się, że część żądanego przez Bank roszczenia wygasła na skutek zapłaty przez Klientkę, a pozostała kwota należna Bankowi jest przedawniona – o czym Klientka nie wiedziała, a bank dodatkowo prowadził egzekucję pomimo braku prawidłowego tytułu wykonawczego. Sąd podzielił argumenty podniesione przez Kancelarię i wyrokiem pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu wykonawczego i zasądził od banku koszty procesu w kwocie: 10.936,44 zł. Klientka Kancelarii nie będzie musiała zwracać bankowi przedawnionego długu w kwocie 109.359,88 zł + odsetki.

 

roszczenie Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o zapłatę kwoty 30.565 złotych oddalone w całości

W 2008 roku Sąd wydał przeciwko naszemu Klientowi nakaz zapłaty opiewający na kwotę 30.565 złotych + odsetki ustawowe za opóźnienie o koszty procesu. Powodem w sprawie był Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który nabył od PKO BP S.A. w drodze cesji wierzytelność, przysługującą wskazanemu Bankowi względem Klienta. Kancelaria w 2011 roku wniosła w imieniu Klienta o przywrócenie dwutygodniowego terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, wykazując jednocześnie, że – ze względu na przeprowadzkę Klienta i jego rodziny – w/w nakaz nigdy nie został Klientowi doręczony i nie wiedział on o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji. Wnosząc w imieniu Klienta sprzeciw od nakazu zapłaty, Kancelaria udowodniła za pomocą przedłożonej Sądowi dokumentacji, że roszczenie skierowane wobec Klienta uległo przedawnieniu. Na tej podstawie Sąd oddalił w całości powództwo skierowane przeciwko naszemu Klientowi i zasądził na jego rzecz zwrot kosztów procesu.

 

roszczenie EOS Investment Poland GmBH o zapłatę kwoty 2.604,87 złotych oddalone w całości

W 2011 roku Sąd wydał przeciwko naszemu Klientowi nakaz zapłaty na kwotę 2.604,87 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Powodem w sprawie był EOS Investment Poland GmBH, który nabył w drodze cesji wierzytelność od PTK Centertel Sp. z o.o., przysługującą wskazanej Spółce względem naszego Klienta. Kancelaria wniosła w imieniu Klienta sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznym działaniom Kancelario postępowanie w niniejszej sprawie zostało w całości umorzone, a Klient nie miał obowiązku zapłaty kwoty 2.604,87 zł.

 

Spadkobiercy nie musieli zwracać długu zmarłej w kwocie 31.459,00 zł

Klienci Kancelarii nabyli na mocy ustawy spadek po zmarłej Urszuli B. W skład nabytego spadku wchodziły m.in zaległe należności wynikające z zawartej przez spadkodawczynię umowy pożyczki. Bank dokonał przelewu przysługujących mu wierzytelności na VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Po licznych negocjacjach z Bankiem Kancelaria wykazała za pomocą posiadanych dokumentów, że roszczenie skierowane wobec Klientów uległo przedawnieniu. Na tej podstawie sprawa została zakończona, a spadkobiercy nie musieli zwracać długu zmarłej w kwocie 31.459,00 zł.


Roszczenie Prokura Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty w Warszawie o zapłatę 26.957,29 zł umorzone

W toku postępowania elektronicznego, Sąd wydał przeciwko naszemu Klientowi nakaz zapłaty opiewający na kwotę 26.957,29 zł + ustawowe odsetki i koszty procesu. Powodem w sprawie była Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny, który nabył w drodze cesji wierzytelność od Lucas Bank S.A., przysługującą wskazanej Spółce względem Klienta, a wynikająca z zawartej umowy pożyczki. Kancelaria wniosła w imieniu Klienta sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty. Dzięki skutecznym działaniom Kancelarii postępowanie w niniejszej sprawie zostało umorzone.