Odszkodowania

Sprawdź co oferujemy naszym Klientom (kliknij tutaj)

 

36.000 złotych tytułem zadośćuczynienia + odsetki – za krzywdę doznaną w wyniku urazu spowodowanego przez atak psa i 1.744,18 złotych + odsetki – tytułem odszkodowania

Klientka naszej kancelarii uległa w 2009 roku wypadkowi – została zaatakowana przez wolno biegającego psa gospodarskiego, w wyniku czego spadła z roweru i doznała poważnego urazu kolana; uraz wymagał długotrwałego leczenia, także operacyjnego, a następnie rehabilitacji. Szkoda była wynikiem niedopilnowania psa przez właściciela, objętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Kancelaria wniosła pozew o zapłatę przeciwko Ubezpieczycielowi. Sąd uznał odpowiedzialność właściciela gospodarstwa rolnego za wypadek i zasądził na rzecz naszej Klientki powołane wyżej kwoty; Ubezpieczyciel poniósł także w całości koszty procesu przed Sądem I oraz II instancji.

 

34.09,89 zł od BTA Insurance Company SE w Republice Łotewskiej tytułem zadośćuczynienia

Klient Kancelarii w 2011 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Następstwem wypadku był trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego. Nasza kancelaria reprezentowała Klienta w postępowaniu likwidacyjnym przed powołanym łotewskim ubezpieczycielem – który dobrowolnie zapłacił na rzecz naszego Klienta kwotę 29.692,04 zł. Po wytoczeniu powództwa o dalszą należną część zadośćuczynienia i odszkodowania – na podstawie przeprowadzonych w toku postępowania sądowego dowodów Sąd ustalił, iż zakres cierpień fizycznych i psychicznych Klienta był dużego stopnia i  w związku tym zasądził na rzecz poszkodowanego kwotę dodatkowo 34.098,89 zł. Sąd ustalił również odpowiedzialność pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń za szkody jakie mogą pojawić się na zdrowiu naszego Klienta w przyszości.

 

58.394,61 zł od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” tytułem zadośćuczynienia

Klientka naszej Kancelarii – potrącona przez atakującego psa, upadła na asfaltową drogę podczas jazdy na rowerze. Konsekwencją wypadku było uszkodzenie kolana, konieczna okazała się operacja – artroskopia stawu kolanowego. Ubezpieczyciel wezwany do dobrowolnej likwidacji szkody odmówił zapłaty. Po wytoczeniu przez naszą Kancelarię powództwa i przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 58.394,61 zł tytułem odszkodowania.

 

125.353,68 zł od UNIQA TU S.A. tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek wypadku komunikacyjnego

Klientka Kancelarii podróżowała jako pasażer pojazdu, który został uderzony na skrzyżowaniu przez inny pojazd, którego kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Klientka w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała licznych obrażeń.  Dodatkowo wystąpił u niej stres pourazowy związany z jazdą samochodem. Dzięki działaniom naszej Kancelarii i wytoczeniu powództwa Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej kwotę 125.353,68 zł ponad kwoty wypłacone wcześniej dobrowolnie w postępowaniu likwidacyjnym.

 

47.127,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania oraz 388,00 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby zasądzone od PZU S.A. dla naszego Klienta

Klient naszej Kancelarii uległ w 2010 roku wypadkowi komunikacyjnemu, na skutek którego doznał obrażeń ciała. Wskutek wytoczonego powództwa o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i zasądzenie renty na zwiększone potrzeby Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 47.127,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania oraz po 388,00 zł miesięcznie tytułem renty na zwiększone potrzeby.

 

300.000,00 zł od TUiR Allianz Polska S.A. tytułem zaliczki na poczet odszkodowania za utracony zysk i 3.200.000,00 zł – tytułem dalszego odszkodowania.

Klient naszej kancelarii w roku 2008 w wyniku szkody rzeczowej – deszczu nawalnego doznał utraty zysku. Z uwagi na posiadaną umowę ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. w 2010 roku zgłoszono szkodę polegającą na utracie zysku brutto i wezwano wskazanego ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Klientowi kancelarii wypłacono kwotę 300.000 zł tytułem zaliczki na poczet odszkodowania za utracony zysk. Towarzystwo uznało zasadę swej odpowiedzialności. Z uwagi jednakże na okoliczność, iż sporną między stronami pozostaje wysokość szkody jaką doznał Klient – nasi prawnicy wytoczyli powództwo o zapłatę. W toku sprawy zawarto ugodę, na mocy której ubezpieczyciel dopłacił kwotę 3.200.000,00 zł – tytułem dalszego odszkodowania.

 

39.906,94 zł + odsetki od TUiR Allianz Polska S.A. za dodatkowe koszty naprawy uszkodzonego pojazdu

Pojazd Klienta naszej kancelarii uległ uszkodzeniu na skutek wymuszenia pierwszeństwa przez innego uczestnika ruchu drogowego. Z uwagi na powyższe została zgłoszona szkoda do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego celem uzyskania należnego odszkodowania. Towarzystwo Ubezpieczeń dokonało na rzecz Klienta wypłaty w kwocie 9.526,36 złotych. Wskazana kwota pozostawała rażąco zaniżona, wobec czego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń skierowany został pozew o zapłatę dalszego odszkodowania. po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd przyznał na rzecz powoda dalsze odszkodowanie w wysokości 39.906,94 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz koszty procesu.

 

284.250,00 zł odszkodowania za działki gruntu przejęte na drogę z mocy prawa na własność przez Gminę

Klient, który zgłosił się do kancelarii po blisko 10 latach od dnia przejęcia przez gminę z mocy prawa na własność jego działek gruntu (na drogę), w wyniku analizy akt sprawy dokonanej przez naszych prawników i przeprowadzonego postępowania uzyskał odszkodowanie (którego się wcześniej bezskutecznie zrzekł) w kwocie 284.250,00 zł

 

43.694 złote tytułem zadośćuczynienia + odsetki – za krzywdę doznaną na wypadku przy pracy i 24.129,00 złotych + odsetki – tytułem odszkodowania

Klient naszej kancelarii uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy, na skutek którego koniecznym okazała się amputacja części palców lewej ręki. Przedmiotowe zdarzenie było wynikiem naruszenia przez pracodawcę przepisów BHP. Kancelaria wniosła pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy. Sąd uznał odpowiedzialność właściciela zakładu za wypadek i zasądził na rzecz naszego Klienta powołane wyżej kwoty. Ponadto Sąd ustalił, że pracodawca będzie ponosić odpowiedzialność za mogące nastąpić w przyszłości skutki wypadku jakiemu uległ Klient kancelarii.

 

142.602,00 zł dla naszego klienta tytułem zwrotu zadatku, kary umownej i odszkodowania od MNE INVESTMENT Sp. z o.o.

Klienci Kancelarii w 2006 roku zawarli dwie umowy przedwstępne sprzedaży i ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz miejsc postojowych w garażu podziemnym. Z uwagi na niewywiązanie się przez developera z terminów zastrzeżonych dla zawarcia umów przedwstępnych, kancelaria w imieniu klientów złożyła oświadczenia o odstąpieniu od umów przedwstępnych oraz zażądała zapłaty kar umownych, odszkodowania i zwrotu zadatku.

Sprawy skierowano na drogę postępowań sądowych, które zakończyły się zawarciem ugód. Ugody te wyczerpały niemal w całości pierwotne roszczenia klientów kancelarii. Na ich mocy nielojalny kontrahent zobowiązał się do zapłaty na ich rzecz łącznie kwoty 142.602,00 zł oraz poniesienia w całości kosztów procesów.

 

82.821,15 zł dla naszego klienta tytułem odszkodowania od PZU S.A. za zniszczony ładunek

Nasz Klient – przedsiębiorca z branży transportowej doznał szkody – z winy jego kierowcy uszkodzeniu uległ skład (ciągnik siodłowy z naczepą) i przewożony ładunek. Klient zmuszony był do zwrotu swemu kontrahentowi równowartości ładunku. Ubezpieczyciel naszego Klienta odmówił jednak wypłaty odszkodowania za uszkodzony ładunek – w ramach zawartego ubezpieczenia OCP. Wskutek działań naszych prawników sąd zasądził od ubezpieczyciela odszkodowanie w kwocie 82.821,15 zł + odsetki – tytułem uszkodzonego ładunku.

 

28.599,98 zł od PZU S.A. tytułem odszkodowania za utracone korzyści

Nasz Klient – przedsiębiorca z branży transportowej doznał szkody – uszkodzeniu uległ skład (ciągnik siodłowy z naczepą), którym świadczył usługi transportowe. Wskutek działań naszych prawników sąd zasądził od ubezpieczyciela sprawcy dodatkowo odszkodowanie w kwocie 28.599,98 zł – tytułem utraconych korzyści – za okres w którym nasz Klient nie mógł wykonywać usług – z uwagi na naprawę zestawu.

 

358.556,69 zł zadośćuczynienia i odszkodowania i renta po 700,00 zł miesięcznie od PZU S.A. dla naszych Klientów

Nasza Klientka straciła w wypadku męża, a Jej czteroletni syn – ojca. Wskutek działań naszej kancelarii tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć męża i ojca Sąd zasądził od ubezpieczyciela kwotę 358.556,69 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie i miesięczną rentę dla małoletniego po 700,00 zł od dnia śmierci ojca do dnia ukończenia nauki nie później niż do ukończenia 26.roku życia.

 

11.910,00 zł odszkodowania + odsetki i koszty procesu od PGNiG za nienależyte wykonanie umowy o dostarczanie paliwa gazowego

W 2010 roku PGNiG przeprowadzał prace konserwatorskie i remontowe gazociągu na nieruchomości należącej do naszego Klienta. W toku tych prac uszkodzono na 6 dni gazociąg i wodociąg, co wymusiło zakup urządzeń niezbędnych do podtrzymania produkcji w zakładzie Klienta.

Wobec braku dobrowolnego naprawienia szkody przez PGNiG, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego.  Zakończyło się ono zasądzeniem od PGNiG na rzecz naszego Klienta odszkodowania obejmujące wszystkie poniesione  koszty związane z koniecznością utrzymania produkcji z powodu braku dostępu do wody i gazu z sieci.

 

19.000,00 zł zadośćuczynienia za nietypową szkodę

W 2009 roku w jednym z salonów Vision Express nasza Klientka złożyła zlecenie wykonania dwóch par okularów – zgodnie z przedstawioną receptą, zawierającą wskazanie wykonania okularów z pryzmatami o parametrach  dla OL-2, dla OL-3. Pracownik salonu przez omyłkę nie uwzględnił powołanych zaleceń. W związku z powyższym wykonane okulary nie posiadały pryzm.  Klientka nie świadoma powyższego odebrała okulary i uznając, że zostały wykonane prawidłowo zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty systematycznie z nich korzystała. Jednakże z czasem zaczęła odczuwać dolegliwości w postaci zaburzeń widzenia, które skłoniły ją do wizyty w gabinecie okulistycznym. W trakcie badania stwierdzono pogorszenie widzenia. Kancelaria wytoczyła powództwo o zapłatę przeciwko ubezpieczycielowi salonu o odszkodowanie, którą udało się zakończyć w drodze ugody, na mocy której towarzystwo ubezpieczeń zapłaciło na rzecz naszej Klientki łącznie 19.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

 

21.207,59 zł od PZU S.A. za dodatkowe koszty naprawy uszkodzonego pojazdu

Małżonkowie będący Klientami naszej kancelarii zawarli z zakładem ubezpieczeń umowę dobrowolnego ubezpieczenia AC należącego do nich pojazdu m-ki Jaguar. W 2010 roku pojazd ten został uszkodzony. Zakład ubezpieczeń dokonał na rzecz Klientów wypłaty w kwocie 37.600 złotych. Na skutek złożonego odwołania zakład przyznał na ich rzecz dalszą kwotę w wysokości 16.300 złotych.

Wskazana kwota pozostawała nieadekwatna do szkody, jaka wystąpiła w pojeździe m-ki Jaguar, wobec czego przeciwko zakładowi ubezpieczeń skierowany został pozew o zapłatę dalszego odszkodowania. Na podstawie wnioskowanej przez Kancelarię opinii biegłego z zakresu techniki motoryzacyjnej Sąd przyznał na rzecz powodów dalsze odszkodowanie i odsetki ustawowe za opóźnienie w łącznej w kwocie 21.207,59 złotych oraz koszty procesu.

 

17.863,96 zł od UNIQA TU S.A. za obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym

Klientka Kancelarii doznała obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym, który miał miejsce w 2009 roku w Łodzi. Nasza Klientka podróżowała jako pasażer pojazdu, który został uderzony na skrzyżowaniu przez inny pojazd, którego kierowca wjeżdżając na skrzyżowanie nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Wskutek wytoczonego powództwa o zapłatę części należnego zadośćuczynienia Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę łącznie 17.863,96 zł.

 

70.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci męża i 8.940 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu od pracodawcy poszkodowanego

Mąż naszej Klientki uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy. Z maszyny stolarskiej, przy której pracował, odrzucone został obrabiane elementy, które uderzyły męża naszej Klientki, a doznane przez niego obrażenia okazały się śmiertelne. Państwowa Inspekcja Pracy oraz organy postępowania karnego ustaliły, że maszyna, przy której pracował mąż Klientki została zmodyfikowana przez właściciela zakładu stolarskiego. Maszyna nie została podczas modyfikacji dostosowana do wymogów BHP – nie została bowiem wyposażona w urządzenia zapobiegające przypadkowemu odrzutowi obrabianych elementów. Brak takiego zabezpieczenia stał się zaś przyczyną wypadku.           Kancelaria wniosła w imieniu Klientki pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy poszkodowanego. Sąd uznał odpowiedzialność właściciela zakładu za wypadek i zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 70.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek śmierci męża oraz kwotę 8.940 złotych tytułem zwrotu kosztów pogrzebu męża (wyrok nie jest prawomocny).

 

19.600,00 zł od PZU S.A. za obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym

Klientka Kancelarii w 2009 roku została potrącona przez samochód podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Na skutek tego doznała obrażeń ciała, m.in. wstrząśnienia mózgu, urazu prawej ręki i prawego kolana. Kancelaria zgłosiła wskazaną szkodę zakładowi ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był w zakresie OC sprawca potrącenia. Zakład ubezpieczeń przyznał na rzecz Klientki kwotę 8.000 złotych tytułem niespornej części zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i odmówił wypłaty dalszych kwot. Wobec powyższego Kancelaria wniosła w imieniu Klientki pozew o dalsze zadośćuczynienie i o odszkodowanie w łącznej kwocie 10.100 złotych. W ciągu trzech miesięcy po wniesieniu pozwu strony zawarły ugodę, na mocy której zakład ubezpieczeń wypłacił na rzecz Klientki dodatkowo kwotę 8.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz poniósł koszty procesu.

 

31.894,00 zł zadośćuczynienia od PZU S.A. za krzywdę doznaną na skutek śmierci brata 

Klientka kancelarii dochodziła od zakładu ubezpieczeń PZU SA roszczeń związanych ze śmiercią jej brata w wypadku komunikacyjnym, który miał miejsce w 2010 roku w Niemczech. Podczas pięciu rozpraw, które odbyły się w sprawie Sąd przesłuchał m.in. szereg świadków na okoliczność związków emocjonalnych, które – nawet po założeniu przez nią własnej rodziny – nadal łączyły Klientkę z bratem. Na podstawie przeprowadzonych dowodów Sąd na podstawie art. 446 § 4 k.c. przyznał na rzecz Klientki kwotę 30.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej + odsetki ustawowe.

 

40.312,00 złotych od ZUS tytułem jednorazowego odszkodowania za śmierć syna

Syn Klientów kancelarii uległ w 2010 roku wypadkowi przy pracy – w trakcie układania drogi tymczasowej wewnętrznej na składowisku gliny. W chwili śmierci prowadził wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami. Kancelaria w imieniu Klientów sporządziła i złożyła do ZUS wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy oraz reprezentowała ich w toku postępowania. Klientom przyznane zostało odszkodowanie w łącznej kwocie 40.312,00 zł.