Kary umowne

Roszczenie o zapłatę 2.219.400,00 zł tytułem kar umownych oddalone wobec naszego Klienta

Nasz Klient wykonał roboty dodatkowe na rzecz Polimex-Mostostal S.A. na inwestycji realizowanej dla Elektrowni Rybnik S.A., jednocześnie z winy Polimex-Mostostal S.A., nasz Klient przekroczył termin realizacji kontraktu. Polimex-Mostostal S.A. w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty pozwał naszego Klienta o zapłatę kwoty 2.219.400,00 zł tytułem kar umownych. Wskutek interwencji naszych prawników – po wydaniu przez Sąd nakazu zapłaty na rzecz naszego Klienta i po kilkukrotnych negocjacjach doprowadzono do zawarcia ugody na mocy której Polimex-Mostostal S.A. zrezygnował w całości ze swych roszczeń i odstąpił od dochodzenia od naszego klienta kwoty 2.219.400,00 zł, zobowiązując się do zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 224.000,00 zł.