XII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony

XII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

24.03.2018

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin XII przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o XII przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wcześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 4.687.869,29 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 29 groszy) + VAT.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedsiębiorstwo Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zbyte wcześniej – wskutek wykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

XI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. – bezskuteczny

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że XI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. okazał się bezskuteczny z uwagi na brak ofert.

20.10.2017

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że XI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. okazał się bezskuteczny z uwagi na brak ofert.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii do biura kancelarii w Łodzi

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii. Szukamy jedynie osób zdecydowanych na wiele lat związać swą działalność zawodową z kancelarią, które posiadają miejsce zamieszkania w Łodzi. Oferta nie jest skierowana do: prawników i aplikantów.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii. Szukamy jedynie osób zdecydowanych na wiele lat związać swą działalność zawodową z kancelarią, które posiadają miejsce zamieszkania w Łodzi. Oferta nie jest skierowana do: prawników i aplikantów.

 

Proponujemy:

– pracę w młodym, dynamicznym zespole,

– stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

– wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania – od 1.900,00 zł do 2.500,00 zł netto,

 

Do zakresu obowiązków należą:

– kontakt z Klientem i instytucjami,

– obsługa korespondencji;

– prowadzenie kalendarza i rozliczeń;

– fakturowanie;

– sporządzanie projektów prostych pism.

 

Wymagane:

– wysoka kultura osobista i poprawne posługiwanie się językiem polskim;

– umiejętności: współpracy z innymi ludźmi i wspólnego wykonywania powierzonych zadań;

– pracowitość i samodzielność w działaniu oraz zdolność szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów;

– obsługa aplikacji i urządzeń biurowych;

– dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:30.

 

CV ze zdjęciem oraz z listem motywacyjnym (opisującym zainteresowania Kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: sekretarz kancelarii przez Kancelarię Mikuccy Sp.p.. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku.

XI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony

XI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

12.12.2017

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin XI przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o XI przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wcześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 4.934.599,25 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 stycznia 2018 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedsiębiorstwo Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zbyte wcześniej – wskutek wykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

PBO S.A. – dziewiąty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. - dziewiąty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej” Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 16 lutego 2018 roku godz. 14:40, sala XIII.

10.11.2017

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bełchatowie ogłasza (zobacz obwieszczenie) dziewiąty przetarg na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach:
§ 1. przedmiotem sprzedaży są:

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3;
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3.

(pobierz operat szacunkowy)

(pobierz operat szacunkowypobierz załącznik 1pobierz załącznik 2)

§ 2. Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie.
§ 3. Cena wywoławcza wynosi:

1. 48 % wartości oszacowania:

1) w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1: 1.197.500,00 zł netto (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych netto);

2. 28,4 % wartości oszacowania

1) w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2: 310.690,00 zł netto (trzysta dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych netto).
§ 4. Podane ceny są cenami netto i zostaną powiększone o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.
§ 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości:

 1. 35.000,00 zł – w przypadku składania oferty na zakup nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 niniejszych warunków;
 2. 15.000,00 zł – w przypadku składania oferty na zakup nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2 niniejszych warunków.

§ 6. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1910 1048 2208 7562 8242 0001 prowadzony przez Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Łodzi najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
§ 7. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 15 lutego 2018 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”;
§ 8. Oferty powinny zawierać elementy wyszczególnione w Regulaminie Przetargu, w tym zwłaszcza oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Przetargu.
§ 9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 16 lutego 2018 roku o godzinie 14:40 – sala XIII.
§ 10. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie.
§ 11. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj) zatwierdzony postanowieniem sędziego-komisarza (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj), a wyłożony do wglądu:

– w biurze syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź

– w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

– w Internecie na stronie www.mikuccy.pl;
§ 12. Wszelkich informacji udziela syndyk pod nr telefonu 42 684 52 40 lub pod adresem biuro@mikuccy.pl.

X przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. – bezskuteczny

17.01.2018

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że VII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. okazał się bezskuteczny z uwagi na brak ofert.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: do biura we Wrocławiu (1 oferta), na terenie apelacji katowickiej (1 oferta)

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2016 roku). Miejsce świadczenia usług: biuro kancelarii we Wrocławiu (1 stanowisko), objazdowo na terenie apelacji katowickiej (1 stanowisko).

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2016 roku).

Miejsce świadczenia usług: biuro kancelarii we Wrocławiu (1 stanowisko), objazdowo na terenie apelacji katowickiej (1 stanowisko).

Proponujemy:

– możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie na sali sądowej oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków,

– wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania – od 1.900,00 zł do 3.000,00 zł,

– możliwość uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych i egzaminach – w ramach aplikacji – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i dodatkowo możliwość powstrzymania się od wykonywania przedmiotu umowy w wymiarze do 15 dni roboczych,

– możliwość objęcia patronatem.

 

Prosimy o wskazanie oczekiwań finansowych.

 

Mile widziane doświadczenie:

– w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji, w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,

– w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,

– w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw.

 

Wymagane:

– prawo jazdy kat. B (samochód służbowy zapewnia kancelaria);

– obsługa aplikacji biurowych (komputer i oprogramowanie zapewnia kancelaria).

CV ze zdjęciem oraz z listem motywacyjnym (opisującym zainteresowania Kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski przez Kancelarię Mikuccy Sp.p.. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.” najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 roku.

X przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony

X przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 19 października 2017 roku o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 314.

12.09.2017

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin X przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o X przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wcześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 5.194.315,00 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście złotych).

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16 października 2017 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 19 października 2017 roku o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 314.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedsiębiorstwo Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zbyte wcześniej – wskutek wykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

PBO S.A. – ósmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. - ósmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej” Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 23 czerwca 2017 roku godz. 10:00, sala XIII.

8.05.2017

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bełchatowie ogłasza (zobacz obwieszczenie) ósmy przetarg na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach:
§ 1. przedmiotem sprzedaży są:

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3;
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3.

(pobierz operat szacunkowy)

(pobierz operat szacunkowy; pobierz załącznik 1; pobierz załącznik 2)

§ 2. Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie.
§ 3. Cena wywoławcza wynosi:

1. 50 % wartości oszacowania:

1) w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1: 1.247.500,00 zł netto (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych netto);

2. 33 % wartości oszacowania

1) w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2: 360.690,00 zł netto (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych netto).
§ 4. Podane ceny są cenami netto i zostaną powiększone o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.
§ 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości:

 1. 35.000,00 zł – w przypadku składania oferty na zakup nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 niniejszych warunków;
 2. 15.000,00 zł – w przypadku składania oferty na zakup nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2 niniejszych warunków.

§ 6. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1910 1048 2208 7562 8242 0001 prowadzony przez Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Łodzi najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
§ 7. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 12 stycznia 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”;
§ 8. Oferty powinny zawierać elementy wyszczególnione w Regulaminie Przetargu, w tym zwłaszcza oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Przetargu.
§ 9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 13 stycznia 2017 roku o godzinie 14:00 – sala XIII.
§ 10. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie.
§ 11. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj) zatwierdzony postanowieniem sędziego-komisarza (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj), a wyłożony do wglądu:

– w biurze syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź

– w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

– w Internecie na stronie www.mikuccy.pl;
§ 12. Wszelkich informacji udziela syndyk pod nr telefonu 42 684 52 40 lub pod adresem biuro@mikuccy.pl.

wynik konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości upadłego – garażu na ul. Tatrzańskiej 112 A

Syndyk masy upadłości Tomasza Bontkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uprzejmie informuje, że ogłoszony konkurs ofert zakończył się wyborem oferty zakupu spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu użytkowego - garażu wbudowanego numer 6, położonego w parterze budynku mieszkalnego nr 639 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 112 A, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00172227/7 (KW nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 112A, a nie garażu).

11/04/2017

Syndyk masy upadłości Tomasza Bontkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej uprzejmie informuje, że ogłoszony konkurs ofert zakończył się wyborem oferty zakupu spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu użytkowego – garażu wbudowanego numer 6, położonego w parterze budynku mieszkalnego nr 639 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 112 A, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00172227/7 (KW nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 112A, a nie garażu), złożonej przez Panią Katarzynę Skonieczną-Wiśniewską za cenę 41.000,00 zł brutto.

Konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości upadłego – garażu na ul. Tatrzańskiej 112 A (spółdzielcze własnościowe prawo do garażu)

Syndyk masy upadłości Tomasza Bontkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze konkursu ofert: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego - garażu wbudowanego numer 6, położonego w parterze budynku mieszkalnego nr 639 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 112 A, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00172227/7 (KW nieruchomości, a nie garażu).

9/02/2017

OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI (GARAŻU)

Z WOLNEJ RĘKI

 

Syndyk masy upadłości Tomasza Bontkowskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda w drodze konkursu ofert: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego – garażu wbudowanego numer 6, położonego w parterze budynku mieszkalnego nr 639 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 112 A, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00172227/7 (KW nieruchomości przy ul. Tatrzańskiej 112A, a nie garażu).

Powyższe prawo jest przeznaczone do sprzedaży za cenę nie niższą niż 29.000,00 zł brutto (cena minimalna).

Przystępujący do konkursu ofert powinien:

– złożyć ofertę zakupu na piśmie na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Sp.p., ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź – do godz. 16:00 dnia 10 kwietnia 2017 roku;

– w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;

– wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 2.900,00 zł na konto masy upadłości: mBank Oddział Bankowości Detalicznej nr 74 1140 2004 0000 3602 7598 2070 – wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 9 kwietnia 2017 roku.

– o wyniku konkursu syndyk poinformuje na stronie internetowej: www.mikuccy.pl

              Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: do dnia 30 kwietnia 2017 roku (koszty umowy ponosi nabywca).

              Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na w/w rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed datą zawarcia umowy u notariusza.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski lub aplikant adwokacki – do biura w Łodzi (1 oferta)

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski lub aplikant adwokacki - do biura w Łodzi – oferta skierowana do aplikantów II roku (nabór z 2015 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii w Łodzi przy ul. Narutowicza 45 oraz teren apelacji łódzkiej.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a lub aplikant/ka adwokacki/a – oferta skierowana do aplikantów II roku (nabór wrześniowy z 2015 roku).

Miejsce pracy: biuro kancelarii w Łodzi przy ul. Narutowicza 45 lok. 4 (1 oferta) oraz teren apelacji łódzkiej.

Mile widziane doświadczenie:
1. w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
2. w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw,

 

 

Wymagane:

1. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
2. obsługa aplikacji biurowych i prawniczych (komputer przenośny i niezbędne aplikacje zapewnia kancelaria);
3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
4. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem (samochód służbowy zapewnia kancelaria);

5. optymizm, otwartość i pewność siebie;

6. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

Proponujemy pracę dającą możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie w prowadzeniu sporów sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków masy upadłości.

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski lub adwokacki.” w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

PBO S.A. w Bełchatowie: siódmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4 – BEZSKUTECZNY

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że siódmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4 wyznaczony na dzień 20 lutego 2015 roku nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert. O kolejnym terminie przetargu syndyk poinformuje w osobnym ogłoszeniu.

15.01.2017

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że siódmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4 wyznaczony na dzień 20 lutego 2015 roku nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert.

O kolejnym terminie przetargu syndyk poinformuje w osobnym ogłoszeniu.

Syndyk złożył do akt postępowania opis i oszacowanie nieruchomości upadłego – garażu na ul. Tatrzańskiej 112 A (spółdzielcze własnościowe prawo do garażu)

Syndyk przekazał opis i oszacowanie nieruchomości upadłego - garażu na ul. Tatrzańskiej 112 A (spółdzielcze własnościowe prawo do garażu); suma oszacowania wynosi: 24.650,33 zł, w tym wykup gruntu – 82,92 zł

8/12/2016

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej – Tomasza Bontkowskiego przekazał Sędziemu-Komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego – garażu na ul. Tatrzańskiej 112 A (spółdzielcze własnościowe prawo do garażu). Sygn. akt: XIVGUp 90/16.

Suma oszacowania wynosi: 24.650,33 zł, w tym wykup gruntu – 82,92 zł.

PBO S.A. – siódmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. - siódmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej” Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 13 stycznia 2017 roku godz. 14:00, sala XIII.

21.11.2016

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bełchatowie ogłasza siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości na następujących warunkach:
§ 1. przedmiotem sprzedaży są:

 1. Nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3;
 2. Nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3.

§ 2. Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie.
§ 3. Cena wywoławcza wynosi:

1. 50 % wartości oszacowania:

1) w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1: 1.247.500,00 zł netto (jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych netto);

2. 33 % wartości oszacowania

1) w przypadku nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2: 360.690,00 zł netto (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych netto).
§ 4. Podane ceny są cenami netto i zostaną powiększone o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT.
§ 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości:

 1. 35.000,00 zł – w przypadku składania oferty na zakup nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 niniejszych warunków;
 2. 15.000,00 zł – w przypadku składania oferty na zakup nieruchomości opisanej w § 1 ust. 2 niniejszych warunków.

§ 6. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 05 1910 1048 2208 7562 8242 0001 prowadzony przez Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Łodzi najpóźniej w ostatnim dniu terminu składania ofert.
§ 7. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 12 stycznia 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”;
§ 8. Oferty powinny zawierać elementy wyszczególnione w Regulaminie Przetargu, w tym zwłaszcza oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Przetargu.
§ 9. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 13 stycznia 2017 roku o godzinie 14:00 – sala XIII.
§ 10. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie.
§ 11. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu zatwierdzony postanowieniem sędziego-komisarza, a wyłożony do wglądu:

– w biurze syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź

– w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski

– w Internecie na stronie www.mikuccy.pl;
§ 12. Wszelkich informacji udziela syndyk pod nr telefonu 42 684 52 40 lub pod adresem biuro@mikuccy.pl.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski lub aplikant adwokacki – do biura we Wrocławiu

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski lub aplikant adwokacki - do biura we Wrocławiu – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2015 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 oraz teren apelacji wrocławskiej.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a i aplikant/ka adwokacki/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2015 roku).

Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 (1 oferta) oraz teren apelacji wrocławskiej.

Mile widziane doświadczenie:
1. w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
2. w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw.

 

Wymagane:

1. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem (samochód służbowy zapewnia kancelaria);
2. obsługa aplikacji biurowych i prawniczych (komputer przenośny i niezbędne aplikacje zapewnia kancelaria);
3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
4. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
5. optymizm, otwartość i pewność siebie;
6. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

Proponujemy pracę dającą możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie w prowadzeniu sporów sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków masy upadłości.

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.” w terminie 31 października 2016 r.

VII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony

VII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 110A.

28.05.2016

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin VII przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o VII przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wcześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 5.467.700,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) netto.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24 czerwca 2016 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 110A.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedsiębiorstwo Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zostało zbyte wcześniej – wskutek wykonania prawa pierwokupu przez dzierżawcę przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

PBO S.A. – szósty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. - szósty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej” Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 25 stycznia 2016 roku godz. 13:10, sala XIII.

4.01.2016
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że w najbliższych dniach ukaże się obwieszczenie o szóstym przetargu dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4:

1. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3 (pobierz operat szacunkowy);

2. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3 (pobierz operat szacunkowy; pobierz załącznik 1; pobierz załącznik 2);

3. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/29, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00068719/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o powierzchni 5.146,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji paliw o powierzchni użytkowej 57,94 m2 i kubaturze 193,20 m3 oraz wiaty o powierzchni zabudowy 73,48 m2 (pobierz operat szacunkowy).

Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży każda oddzielnie.

§ 3. Cena wywoławcza (netto – bez VAT) wynosi:
1. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt.1 – 1.397.000,00 zł netto (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych netto);
2. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2 – 387.000,00 zł netto (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych netto);
3. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 3 – 318.000,00 zł netto (trzysta osiemnaście tysięcy złotych netto).

Warunki przetargu określono w regulaminie przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj), zatwierdzonym przez Sędziego-Komisarza na mocy postanowienia z dnia 2 listopada 2015 roku, doręczonym w dniu 6 listopada 2015 roku (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj).

Z warunkami regulaminu oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 25 stycznia 2016 roku godz. 13:10, sala XIII.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski i adwokacki – do biura we Wrocławiu

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a i adwokaci/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2014 roku) oraz aplikantów II roku (nabór z 2013 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a i adwokacki/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2014 roku) oraz aplikantów II roku (nabór z 2013 roku).

Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 oraz teren apelacji wrocławskiej.

Mile widziane doświadczenie:
1. w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji,
2. w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
3. w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw,

 

Wymagane:

1. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem (samochód służbowy zapewnia kancelaria);
2. obsługa aplikacji biurowych i prawniczych (komputer przenośny i niezbędne aplikacje zapewnia kancelaria);
3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
4. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
5. optymizm, otwartość i pewność siebie;
6. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

Proponujemy pracę dającą możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie w prowadzeniu sporów sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków masy upadłości.

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.” w terminie 31 stycznia 2016 r.

VI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. i Dakri-Bis Sp. z o.o. wyznaczony

DAKRI Sp. z o.o. - VI przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego wyznaczony; termin składania ofert do dnia 4 grudnia 2015 roku

21.11.2015

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin VI przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o VI przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wcześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 5.467.700,00 zł. (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) netto (+ podatek od towarów i usług);

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 4 grudnia 2015 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8 grudnia 2015 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie wyznaczono przetarg na zbycie przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – powiązanego funkcjonalnie z przedsiębiorstwem Dakri Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski – do biura w Łodzi

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2015 roku) oraz aplikantów I roku (nabór z 2014 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii w Łodzi przy ul. Narutowicza 45.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2015 roku) oraz aplikantów I roku (nabór z 2014 roku).

Miejsce pracy: biuro kancelarii w Łodzi przy ul. Narutowicza 45 oraz teren apelacji łódzkiej.

Mile widziane doświadczenie:
1. w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
2. w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji,
3. w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw.

Wymagane:
1. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem (samochód służbowy zapewnia kancelaria);
2. obsługa aplikacji biurowych i prawniczych (komputer przenośny i niezbędne aplikacje zapewnia kancelaria);
3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
4. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
5. optymizm, otwartość i pewność siebie;
6. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

Proponujemy pracę dającą możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie w prowadzeniu sporów sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków masy upadłości.

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.” w terminie 15 października 2015 r.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski – do biura we Wrocławiu

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2014 roku) oraz aplikantów II roku (nabór z 2013 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2014 roku) oraz aplikantów II roku (nabór z 2013 roku).

Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 oraz teren apelacji wrocławskiej.

Mile widziane doświadczenie:
1. w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji,
2. w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
3. w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw.

Wymagane:
1. doświadczenie w udziale w rozprawach (min. w 10 rozprawach);
2. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem (samochód służbowy zapewnia kancelaria);
3. obsługa aplikacji biurowych i prawniczych (komputer przenośny i niezbędne aplikacje zapewnia kancelaria);
4. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
5. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
6. optymizm, otwartość i pewność siebie;
7. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

Proponujemy pracę dającą możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie w prowadzeniu sporów sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków masy upadłości.

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.” w terminie 31 października 2015 r.

 

V przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. i Dakri-Bis Sp. z o.o. wyznaczony

DAKRI Sp. z o.o. - V przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego wyznaczony; termin składania ofert do dnia 14 września 2015 roku

25.06.2015

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin V przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o IV przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wcześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 5.467.700,00 zł. (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) netto (+ podatek od towarów i usług);

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14 września 2015 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18 września 2015 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie wyznaczono przetarg na zbycie przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – powiązanego funkcjonalnie z przedsiębiorstwem Dakri Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

Zbycie pakietu wierzytelności masy upadłości

Syndyk PBO S.A. niniejszym zamieszcza zestawienie wierzytelności - 15 szt., a przeznaczonych do zbycia w pakiecie z wolnej ręki i ogłasza, że kwota minimalna została ustalona przez sędziego-komisarza na kwotę: 45.418,17 zł.

8.06.2015

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, iż na mocy postanowienia z dnia 16 grudnia 2014 roku Sędzia-Komisarz zezwolił syndykowi na zbycie wierzytelności służących masie upadłości (15 szt. wierzytelności).

Syndyk niniejszym zamieszcza zestawienie powołanych wierzytelności – 15 szt., a przeznaczonych do zbycia w pakiecie z wolnej ręki i ogłasza, że cena minimalna została ustalona przez sędziego-komisarza na kwotę: 45.418,17 zł.

Syndyk niniejszym ogłasza, że termin na zgłaszanie ofert ustala na dzień 31 lipca 2015 roku włącznie – oferty można zgłaszać również mailowo na adres: biuro@mikuccy.pl lub pocztowo na adres: Kancelaria Mikuccy Sp.p. ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź – z dopiskiem: „PBO”. Warunki niniejszego konkursu mogą ulec zmianie.

do pobrania:

zestawienie wierzytelności do zbycia w pakiecie

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski – do biura we Wrocławiu

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2014 roku) oraz aplikantów II roku (nabór z 2013 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 oraz teren apelacji wrocławskiej.

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór z 2014 roku) oraz aplikantów II roku (nabór z 2013 roku).

Miejsce pracy: biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 oraz teren apelacji wrocławskiej.

Mile widziane doświadczenie:
1. w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji,
2. w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych,
3. w bieżącej obsłudze przedsiębiorstw.

Wymagane:
1. doświadczenie w udziale w rozprawach (min. w 20 rozprawach);
2. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem (samochód służbowy zapewnia kancelaria);
3. obsługa aplikacji biurowych i prawniczych;
4. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
5. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
6. optymizm, otwartość i pewność siebie;
7. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

Proponujemy pracę dającą możliwość nabycia doświadczenia i zdobycia nowych umiejętności, szczególnie w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw i syndyków masy upadłości oraz w prowadzeniu sporów sądowych.

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.”

Nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego – wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej przy zawiązaniu spółki – forma czynności prawnej

Nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego - wniesienie nieruchomości aportem do spółki jawnej przy zawiązaniu spółki - forma czynności prawnej. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2015 roku o sygnaturze II CSK 85/14.

2.04.2015

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 14 stycznia 2015 roku, na skutek skargi kasacyjnej – przygotowanej przez naszą Kancelarię, Sąd Najwyższy wydał postanowienie o sygnaturze II CSK 85/14, stanowiące istotny krok w kierunku uproszczenia wymogów prawnych stawianych wobec osób rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą. Orzeczenie to zostało opublikowane na stronie internetowej Sądu Najwyższego, jak i w systemach informacji prawnej.

Nasz Klient oraz zawiązana z Jego udziałem spółka jawna wnieśli o wpisanie w księdze wieczystej jako właściciela nieruchomości wspomnianej spółki jawnej. Do wniosku tego została załączona umowa zawiązania spółki jawnej, sporządzona w zwykłej formie pisemnej – zgodnie z wymogami k.s.h., w której nasz Klient oświadczył, że tytułem wkładu zobowiązuje się wnieść do spółki jawnej prawo własności nieruchomości. Po zawarciu umowy spółki jawnej (w formie pisemnej) i zarejestrowaniu spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zawarto – tym razem w formie aktu notarialnego, umowę przeniesienia prawa własności wspomnianej nieruchomości na rzecz powołanej spółki jawnej.

Wniosek, jak i złożona następnie apelacja, zostały oddalone ze wskazaniem, że wynikające z umowy spółki jawnej zobowiązanie do przeniesienia prawa własności nieruchomości było nieważne – z uwagi na niezachowanie w zakresie powołanego zobowiązania formy aktu notarialnego. W ocenie Sądów I i II instancji powyższe skutkowało w konsekwencji nieważnością umowy o przeniesieniu prawa własności nieruchomości na rzecz spółki – zawartej w formie aktu notarialnego, gdyż jej ważność zależała w ocenie tych Sądów od istnienia ważnej czynności zobowiązującej do takiego przeniesienia własności.

W skardze kasacyjnej skierowanej przeciwko orzeczeniu Sądu II Instancji zarzucono m.in., że bezzasadnym jest uznanie, iż umowa spółki jawnej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego co najmniej w zakresie oświadczenia o wniesieniu do spółki wkładu w postaci nieruchomości.

Sąd Najwyższy w pełni przychylił się do przedstawionej przez naszą Kancelarię argumentacji, a przemawiającej za dopuszczalnością zawarcia umowy spółki jawnej w zwykłej formie pisemnej także wówczas, gdy przedmiotem wkładu do spółki jest nieruchomość. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym na skutek rozpoznania skargi kasacyjnej ustawodawca, wprowadzając uproszczone regulacje prawne dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółki jawnej oraz ustanawiając jedynie zwykłą formę pisemną dla umowy zawiązującej taką spółkę, chciał zapewne uniknąć, proponowanych w literaturze prawniczej, konstrukcji wymagających dla osiągnięcia skutku w postaci przeniesienia przez wspólnika prawa własności nieruchomości na rzecz spółki zawarcia umowy takiej spółki w formie aktu notarialnego lub zawarcia obok umowy spółki sporządzonej w formie zwykłej pisemnej dodatkowej umowy w formie aktu notarialnego, której przedmiotem byłoby samo zobowiązanie do wniesienia wkładu.

Opisane postanowienie Sądu Najwyższego stanowi istotny wyłom w dotychczasowym orzecznictwie i literaturze prawniczej. Dotychczas były one jednolicie przeciwne takim uproszczeniom. Tytułem przykładu można wskazać następujące pozycje: prof. W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis 2008 oraz prof. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 23 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2015 – gdzie postawiono wymóg zawarcia w opisywanym przypadku umowy spółki jawnej w formie aktu notarialnego; czy też pogląd wyrażony przez prof. S. Sołtysińskiego w komentarzu do kodeksu spółek handlowych pod redakcją: S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego, A. Szumańskiego, J. Szwaji, gdzie zalecano zawarcie umowy takiej spółki w formie aktu notarialnego, a w razie niezachowania tego wymogu wskazano, że konieczne będzie zawarcie umowy przeniesienia własności o charakterze zobowiązująco-rozporządzającym pomiędzy wspólnikiem a spółką po rejestracji.

Mamy nadzieję, że powołane postanowienie Sądu Najwyższego wpłynie na trwałą zmianę orzecznictwa sądowego i pojawienie się tendencji przychylnej uproszczeniu wymogów formalnych stawianych wobec przedsiębiorców.

 

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii. Wymagane: dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godz. 8-16; obsługa aplikacji i urządzeń biurowych; umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu; komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista; optymizm, otwartość i pewność siebie.

29/03/2015

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii – oferta skierowana do osób, które zakończyły naukę i chciałyby nawiązać stałą, wieloletnią współpracę z naszą kancelarią.

Wskazane:

 1. doświadczenie w pracy biurowej;
 2. umiejętności w zakresie obsługi klienta.

Wymagane:

 1. dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godz. 8-16;
 2. biegła obsługa aplikacji i urządzeń biurowych;
 3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 4. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
 5. optymizm, otwartość i pewność siebie.

CV ze zdjęciem oraz krótkim listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: sekretarz kancelarii.”

 

IV przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. – bezskuteczny

DAKRI Sp. z o.o. - IV przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego - bezskuteczny

18.03.2015

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że IV przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. okazał się bezskuteczny z uwagi na brak ofert kupna.

PBO S.A. w Bełchatowie: czwarty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4 – BEZSKUTECZNY

PBO S.A. w Bełchatowie: czwarty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4 - BEZSKUTECZNY

21.02.2015

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że trzeci przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4 wyznaczony na dzień 20 lutego 2015 roku nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert.

O kolejnym terminie przetargu syndyk poinformuje w osobnym ogłoszeniu.

IV przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. i Dakri-Bis Sp. z o.o. wyznaczony

DAKRI Sp. z o.o. - IV przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego wyznaczony; termin składania ofert do dnia 13 marca 2015 roku

9.01.2015

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin IV przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz obwieszczenie o IV przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie Sędziego-Komisarza (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z wvześniejszego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 5.467.700,00 zł. (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych) netto (+ podatek od towarów i usług);

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 13 marca 2015 roku włącznie w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 17 marca 2015 roku o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie wyznaczono przetarg na zbycie przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – powiązanego funkcjonalnie z przedsiębiorstwem Dakri Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

PBO S.A. – czwarty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. - czwarty przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18 lutego 2015 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej” Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 20 lutego 2015 roku godz. 13:00, sala XIII.

19.12.2014
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że w przyszłym tygodniu ukaże się obwieszczenie o czwartym przetargu dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4:

1. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3 (pobierz operat szacunkowy);

2. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3 (pobierz operat szacunkowy; pobierz załącznik 1; pobierz załącznik 2);

3. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/29, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00068719/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o powierzchni 5.146,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji paliw o powierzchni użytkowej 57,94 m2 i kubaturze 193,20 m3 oraz wiaty o powierzchni zabudowy 73,48 m2 (pobierz operat szacunkowy).

Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży każda oddzielnie.

§ 3. Cena wywoławcza (netto – bez VAT) wynosi:
1. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt.1 – 1.497.000,00 zł netto ((jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych netto);
2. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2 – 546.500,00 zł netto (pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych netto);
3. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 3 – 460.000,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych netto).

Warunki przetargu określono w regulaminie przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj), zatwierdzonym przez Sędziego-Komisarza na mocy postanowienia z dnia 2 grudnia 2014 roku, doręczonym w dniu 16 grudnia 2014 roku (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj).

Z warunkami regulaminu oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18 lutego 2015 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 20 lutego 2015 roku godz. 13:00, sala XIII.

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów z OIRP w Katowicach na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów II roku (nabór z 2013).

12.12.2014

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do aplikantów II roku (nabór z 2013 roku).

 

Miejsce wykonywania czynności: teren apelacji katowickiej.

 

Mile widziane:

 1. doświadczenie w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji,
 2. bądź doświadczenie w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

 

Wymagane:

 1. doświadczenie w udziale w rozprawach (min. w 20 rozprawach);
 2. prawo jazdy kat. B i umiejętność sprawnego poruszania się samochodem po aglomeracji katowickiej (samochód służbowy zapewnia kancelaria);
 3. biegła obsługa aplikacji biurowych;
 4. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 5. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
 6. optymizm, otwartość i pewność siebie;
 7. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

 

UWAGA: w początkowym okresie (dwa miesiące) przewidziane szkolenie w siedzibie Kancelarii w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00; do ustalenia czas wolny niezbędny do udziału w zajęciach w toku aplikacji; kancelaria zapewnia w okresie szkolenia: mieszkanie, samochód, komputer, dostęp do internetu, program prawniczy; kancelaria zapewnia w okresie wykonywania czynności na terenie apelacji katowickiej: samochód, komputer, dostęp do internetu, program prawniczy.

 

CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.”

 

III przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. – bezskuteczny

DAKRI Sp. z o.o. - III przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego - bezskuteczny

4.12.2014

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że III przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. okazał się bezskuteczny z uwagi na brak ofert kupna.

nowi Aplikanci Radcowscy w naszej Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż do zespołu prawników naszej Kancelarii dołączyli Pani Katarzyna Wypychowska i Pan Błażej Pietrzyk - aplikanci radcowscy

18.11.2014
Z przyjemnością informujemy, iż do zespołu prawników naszej Kancelarii dołączyli: Pani Katarzyna Wypychowska i Pan Błażej Pietrzyk, którzy z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin wstępny na aplikację radcowską i rozpoczną praktyczną naukę wykonywania zawodu radcy prawnego.

Świeżo upieczonym aplikantom gratulujemy i życzymy sukcesów.

III przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. i Dakri-Bis Sp. z o.o. wyznaczony

DAKRI Sp. z o.o. - III przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego wyznaczony

30.09.2014

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin III przetargu i obwieszczenie (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z poprzedniego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 6.248.800,00 zł. (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych) netto (+ podatek od towarów i usług);

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 1 grudnia 2014r. w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3 grudnia 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie wyznaczono przetarg na zbycie przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – powiązanego funkcjonalnie z przedsiębiorstwem Dakri Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.

aplikant radcowski I roku (egzamin wstępny z 2014) – poszukujemy chętnych kandydatów

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do przyszłych aplikantów I roku (nabór z 2014).

12.09.2014

Szanowni Państwo

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant/ka radcowski/a – oferta skierowana do przyszłych aplikantów I roku (nabór z 2014).

Mile widziane:

 1. doświadczenie w bankowości w wydziałach restrukturyzacji lub windykacji;
 2. bądź doświadczenie w branży ubezpieczeniowej – w prowadzeniu postępowań likwidacyjnych lub w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych;
 3. znajomość języka angielskiego;

Wymagane:

 1. prawo jazdy kat. B i własny samochód;
 2. biegła obsługa aplikacji i urządzeń biurowych;
 3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 4. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
 5. optymizm, otwartość i pewność siebie;
 6. dobra organizacja pracy i gotowość do samokształcenia.

 

CV wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: aplikant radcowski.”

II przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. i Dakri-Bis Sp. z o.o. wyznaczony

DAKRI Sp. z o.o. - II przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego wyznaczony

16.07.2014

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz regulamin przetargu i obwieszczenie (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie sędziego-komisarza zatwierdzające warunki przetargu

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z poprzedniego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 7.029.900,00  zł. (słownie: siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) netto (+ podatek od towarów i usług);

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 3 września 2014r. w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 5 września 2014 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie wyznaczono przetarg na zbycie przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – powiązanego funkcjonalnie z przedsiębiorstwem Dakri Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Szczegółowe informacje można pobrać klikając tutaj.

Zbycie pakietu wierzytelności masy upadłości

Syndyk PBO S.A. niniejszym zamieszcza zestawienie15 szt. wierzytelności przeznaczonych do zbycia w pakiecie z wolnej ręki i ogłasza, że cena minimalna została ustalona przez sędziego-komisarza na kwotę: 136.256,14 zł

27.05.2014

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, iż na mocy postanowienia z dnia 19 maja 2014 roku Sędzia-Komisarz zezwolił syndykowi na zbycie wierzytelności służących masie upadłości (15 szt. wierzytelności – jak w załączonym zestawieniu, a nie 23 szt. jak wskazał w załączonym postanowieniu sędzia-komisarz; stosowny wniosek o sprostowanie syndyk już złożył).

Syndyk niniejszym zamieszcza zestawienie powołanych wierzytelności – 15 szt., a przeznaczonych do zbycia w pakiecie z wolnej ręki i ogłasza, że cena minimalna została ustalona przez sędziego-komisarza na kwotę: 136.256,14 zł – a więc na min. 30% wartości należności głównych wraz z kosztami postępowania.

Syndyk niniejszym ogłasza, że termin na zgłaszanie ofert ustala na dzień 1 września 2014 roku włącznie – oferty można zgłaszać również mailowo na adres: biuro@mikuccy.pl lub pocztowo na adres: Kancelaria Mikuccy Sp.p. ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź – z dopiskiem: „PBO”. Warunki niniejszego konkursu mogą ulec zmianie.

do pobrania:

zestawienie wierzytelności do zbycia w pakiecie

skan postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 19 maja 2014 roku

Egzamin adwokacki 2014

apl. adw. Pani Inga Jachowicz z wynikiem pozytywnym złożyła tegoroczny egzamin adwokacki

19/05/2014

Z przyjemnością informujemy, że apl. adw. Pani Inga Jachowicz z naszej Kancelarii z wynikiem pozytywnym złożyła tegoroczny egzamin adwokacki.

Nowej Pani Mecenas serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Zespół Kancelarii

PBO S.A. – trzeci przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. - trzeci przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

6.03.2014
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że ukazało się obwieszczenie o trzecim przetargu dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4:

1. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3 (pobierz operat szacunkowy);

2. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3 (pobierz operat szacunkowy; pobierz załącznik 1; pobierz załącznik 2);

3. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/29, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00068719/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o powierzchni 5.146,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji paliw o powierzchni użytkowej 57,94 m2 i kubaturze 193,20 m3 oraz wiaty o powierzchni zabudowy 73,48 m2 (pobierz operat szacunkowy).

Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży każda oddzielnie.

§ 3. Cena wywoławcza (netto – bez VAT) wynosi:
1. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt.1 – 1.497.000,00 zł netto ((jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych netto);
2. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2 – 655.800,00 zł netto (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych netto);
3. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 3 – 552.000,00 zł netto (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych netto).

Warunki przetargu określono w regulaminie przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj), zatwierdzonym przez Sędziego-Komisarza na mocy postanowienia z dnia 20 lutego 2014 roku, doręczonym w dniu 5 marca 2014 roku (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj).

Z warunkami regulaminu oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 15 kwietnia 2014 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 17 kwietnia 2014 roku godz. 14:30, sala XIII.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii. Wymagane: dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godz. 8-16; obsługa aplikacji i urządzeń biurowych; umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu; komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista; optymizm, otwartość i pewność siebie.

2/03/2014

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz kancelarii – oferta skierowana do studentów I lub II roku kierunku Administracja, studiujących w trybie zaocznym, a także osób po studiach, które chciałyby nawiązać stałą, wieloletnią współpracę z naszą kancelarią.

Mile widziane:

 1. doświadczenie w pracy biurowej;
 2. umiejętności w zakresie obsługi klienta.

Wymagane:

 1. dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godz. 8-16;
 2. biegła obsługa aplikacji i urządzeń biurowych;
 3. umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 4. komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista;
 5. optymizm, otwartość i pewność siebie.

CV wraz z listem motywacyjnym (opisującym dotychczasowe doświadczenie zawodowe lub zakres dotychczas pełnionych obowiązków) proszę przesyłać na adres: biuro@mikuccy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: sekretarz kancelarii.”

 

I przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. i Dakri-Bis Sp. z o.o. wyznaczony

DAKRI Sp. z o.o. - I przetarg na zbycie przedsiębiorstwa upadłego wyznaczony

3.02.2014

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej podaje do wiadomości treść obwieszczenia o przetargu na zbycie przedsiębiorstwa:

pobierz obwieszczenie (kliknij by pobrać)

pobierz regulamin przetargu (kliknij aby pobrać)

pobierz postanowienie sędziego-komisarza zatwierdzające warunki przetargu (kliknij aby pobrać)

Szczegółową wycenę przedsiębiorstwa można pobrać z poprzedniego postu zatytułowanego: „obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego„.

 

Istotne postanowienia regulaminu (wyciąg):

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 7.811.000,00  zł. (słownie: siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych) netto (+ podatek od towarów i usług);

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 28 marca 2014r. w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, adres do korespondencji: Kancelaria Mikuccy Sp. p. Radców Prawnych ul. Narutowicza 45 lok. 4 90 – 130 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GU 7/13”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres;

Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w Deutsche Bank PBC S.A. nr: 94 1910 1048 2783 5005 8073 0001; w tytule przelewu proszę wpisać „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 9/13”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 4 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

 

Jednocześnie wyznaczono przetarg na zbycie przedsiębiorstwa Dakri-Bis Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – powiązanego funkcjonalnie z przedsiębiorstwem Dakri Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Szczegółowe informacje można pobrać klikając tutaj.

nowy Aplikant Radcowski w naszej Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż do zespołu prawników naszej Kancelarii dołączyła Pani Dorota Bonawenturczak-Bykowska - aplikantka radcowska

4.11.2013
Z przyjemnością informujemy, iż do zespołu prawników naszej Kancelarii dołączyła Pani Dorota Bonawenturczak-Bykowska, która z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin wstępny na aplikację radcowską i rozpocznie praktyczną naukę wykonywania zawodu radcy prawnego.

Świeżo upieczonej aplikantce gratulujemy i życzymy sukcesów.

PBO S.A. – drugi przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. w Bełchatowie: drugi przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

30.10.2013
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że ukazało się obwieszczenie o drugim przetargu dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4:

1. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3 (pobierz operat szacunkowy);

2. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3 (pobierz operat szacunkowy; pobierz załącznik 1; pobierz załącznik 2);

3. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/29, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00068719/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o powierzchni 5.146,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji paliw o powierzchni użytkowej 57,94 m2 i kubaturze 193,20 m3 oraz wiaty o powierzchni zabudowy 73,48 m2 (pobierz operat szacunkowy).

Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży każda oddzielnie.

§ 3. Cena wywoławcza (netto – bez VAT) wynosi:
1. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt.1 – 1.996.000,00 zł netto (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych netto);
2. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2 – 874.400,00 zł netto (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych netto);
3. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 3 – 736.000,00 zł netto (siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych netto).

Warunki przetargu określono w regulaminie przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj), zatwierdzonym przez Sędziego-Komisarza na mocy postanowienia z dnia 15 października 2013 roku (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj).

Z warunkami regulaminu oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 4 grudnia 2013 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 9 grudnia 2013 roku godz. 13:00, sala XIII.

Wycena przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

DAKRI Sp. z o.o. - obwieszczenie o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego

31.08.2013

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, iż dokonał wyceny wartości przedsiębiorstwa upadłego. Wycena została sporządzona przez zespół biegłych – na zlecenie syndyka. Obwieszczenie Sędziego-Komisarza o ukończeniu i złożeniu opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 27 sierpnia 2013 roku.

Do pobrania:
1. skan obwieszczenia sądowego
2. skan wyceny przedsiębiorstwa cz. 1
3. skan wyceny przedsiębiorstwa cz. 2
4. skan wyceny przedsiębiorstwa cz. 3

 

Ustawa nadająca Radcom Prawnym kompetencje do obron w sprawach karnych

Ustawa nadająca Radcom Prawnym kompetencje do obron w sprawach karnych

30/08/2013

Sejm uchwalił w sierpniu 2013 roku ogromną nowelizację kodyfikacji karnych, dzięki której proces karny czeka prawdziwa rewolucja – założenie jest proste: strony mają się spierać, a sąd stanie się w procesie jedynie arbitrem.

Ustawa wejdzie w życie w styczniu 2015 r.

Powołana ustawa nadaje radcom prawnym kompetencje do obron w sprawach karnych.

DAKRI Sp. z o.o. – przekazanie akt osobowych pracowników do ARCHIWUM

DAKRI Sp. z o.o. - przekazanie akt osobowych pracowników do ARCHIWUM: PAST ACTUM Sp. z o.o. ul. Zgierska 47a, 95-100 Aleksandrów Łódzki, tel. 042 276 40 33.

30.08.2013

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, iż przekazał całość dokumentacji osobowej pracowników upadłej spółki do archiwum – w sprawach wszelkich wniosków o wydanie: zaświadczeń, duplikatów dokumentów, etc… należy kontaktować się bezpośrednio z archiwum: PAST ACTUM Sp. z o.o. ul. Zgierska 47a, 95-100 Aleksandrów Łódzki, tel. 042 276 40 33.

Zakończenie postępowania upadłościowego RAWENT STAL Sp. z o.o.

Zakończenie postępowania upadłościowego RAWENT STAL Sp. z o.o.

24.08.2013

Syndyk masy upadłości Rawent Stal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej informuje, że postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Rawent Stal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Warszawie.

PBO S.A. – przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

PBO S.A. w Bełchatowie: pierwszy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4

4.06.2013
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 roku w gazecie ogólnopolskiej: Rzeczpospolita ukaże się obwieszczenie (by pobrać obwieszczenie kliknij tutaj) o pierwszym przetargu dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4:

1. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/8, 36/9, 36/10, 36/12, 36/20, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00030069/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 5.312,00 m2 wraz z zabudową w postaci budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1.869,89 m2 i kubaturze 7.805,00 m3 (pobierz operat szacunkowy);

2. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/4, 36/5, 36/6, 36/14, 36/15, 36/27, 36/32, 36/33,36/34, 36/35, 36/36, 44/4, obręb 17, miasto Bełchatów opisana w księdze wieczystej PT1B/00013817/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 13.456,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji transformatorowej o powierzchni użytkowej 27,22 m2 i kubaturze 91,00 m3 oraz budynku portierni o powierzchni użytkowej 15,56 m2 i kubaturze 64,00 m3 (pobierz operat szacunkowy; pobierz załącznik 1; pobierz załącznik 2);

3. nieruchomość gruntowa położona w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 4, oznaczona jako działki gruntu nr 36/29, obręb 17, miasto Bełchatów, opisana w księdze wieczystej PT1B/00068719/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych o powierzchni 5.146,00 m2 wraz zabudową w postaci budynku stacji paliw o powierzchni użytkowej 57,94 m2 i kubaturze 193,20 m3 oraz wiaty o powierzchni zabudowy 73,48 m2 (pobierz operat szacunkowy).

Wymienione powyżej nieruchomości oferowane są do sprzedaży każda oddzielnie.

§ 3. Cena wywoławcza wynosi:
1. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt.1 – 2.495.000,00 zł netto (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto);
2. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 2 – 1.093.000,00 zł netto (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych netto);
3. w przypadku nieruchomości opisanej w pkt. 3 – 920.000,00 zł netto (dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych netto).

Warunki przetargu określono w regulaminie przetargu (aby pobrać regulamin kliknij tutaj), zatwierdzonym przez Sędziego-Komisarza na mocy postanowienia z dnia 23 maja 2013 roku (aby pobrać postanowienie kliknij tutaj).

Z warunkami regulaminu oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 lipca 2013 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej”

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 15 lipca 2013 roku godz. 12:00, sala XIII.

Ogłoszenie upadłości DAKRI Sp. z o.o. z/s w Łodzi

r.pr. Maciej Mikucki syndykiem masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

17.04.2013

Syndyk masy upadłości DAKRI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawcych ogłosił upadłość obejmująca likwidację majątku DAKRI Sp. z o.o. z/s w Łodzi.

do pobrania:

postanowienie o ogłoszeniu upadłości z dnia 17.04.2013 roku